UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

WAARNEMING

  • Tijdens vakantie blijft de praktijk telefonisch bereikbaar. De telefoon wordt doorgeschakeld naar Maxifoon. Deze telefoondienst heeft geen inzage in uw dossier. 
  • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen behandeling plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
  • In geval van langdurige ziekte wordt in oveleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stop gezet.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens (PG) worden door mij niet langer bewaard dan nodig. De Wgbo geeft hier aan dat PG minimaal 20 jaar bewaard moeten worden vanaf de laatste behandeling. Voor minderjarigen geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf het moment dat ze 18 zijn. (= minimaal tot hun 34e jaar). De fiscale bewaartermijn voor de financiële gegevens is 7 jaar.

LEGITIMATIE PLICHT
Wilt u een factuur ontvangen die gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar of een andere officiele instantie, wil ik u verzoeken om bij het eerste consult een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

M.H. Beimers - van der Kolk